14 d’octubre 2005

Redacció de l'Arch de Sant Martí

L'Arch de Sant Martí
(Informació treta de la tesi de Jordi Pradas i Andreu sobre : La premsa a Sant Martí de Provençals: 1872-1897)

Subtítol: “Periodich regionalista defensor dels interessos morals y materials del País”.
Amb el canvi de periodicitat el subtítol canvià el mot “regionalista” pel de “polítich”.
Data inicial: 4 de maig de 1884.
Data final: 10 de desembre de 1892 (519 números en total).
Periodicitat: Setmanal fins el número 63. Bisetmanal fins el número 318 (1891) i setmanal novament d'aquí fins al final.

Director : Josep Serra y Sulé.

Redactors i col·laboradors:
Destaquen: Josep Narcís Roca i Farreras (metge), Sebastià Farnés (advocat i folklorista), Manuel Folguera i Duran, Vicenç de Febrer, Pere Gurgui, Eduard Padrós, Ernest Moliné i brasés (1868-1940) Poeta i advocat), Bernat Torroja, Josep Cortils i Vieta, Avelí Brunet (corresponsal a Madrid), Emili Coca Collado, Domingo Cantí, Narcis Oller, Josep Martí i folguera, Joan Millet (industrial), Josep Martí i Folguera, Joan Barnet i Renom, Frederic Soler, Jaume Collell (prevere), Joan Caballeria i Collell, Salvador Sempere i Malloll...

Redacció i administració: Plaça del Mercat, número 21.
Format: 125 x 197 mm. (24 planes).
Preu: 4 rals al mes la subscripció (1897).
Tendència: Regionalista.
Lloc de concervació: AHMCB (col·lecció completa).
Referències: Llorens Vila, p. 8 i 18-19; Miquel i Vergés; Roca i Farreras, p. 111-139; Torrent i Tasis, p. 168-170 (I).

Comentari.
Tot i que ja hem citat abastament la singularitat de L'Arch de Sant Martí en la introducció, no serà sobrer afegir quelcom més. Segons Miquel i Vergés, “malgrat d'ésser una publicació destinada a vetllar pels interessos d'un suburbí barceloní -ja hem vist que encara tenia categoria de poble, amb Ajuntament propi., L'Arch de Sant Martí, de Sant martí de Provensals, per la seva durada, i per la seva constant intervenció en el moviment polític catalanista, mereix d'ésser tingut per un dels peroòdics catalans més remarcables de la seva època”. En efecte, com assenyalen Torrents i Tasis, la repercussió de L'Arch anà molt més enllà dels seus límits estrictament geogràfics, intervenint decididament en les polèmiques que sacsejaren el moviment catalanista finisecular, com, per exemple, les divergències entre el centre Català i la Lliga Regionalista, en que la publicació que ens ocupa prengué partit per aquests darrers.

Destaca l'interés que hom seguí pel procés d'independència d'Irlanda (sens dubte, un punt de referència per al nacionalisme català), fins al punt de dedicar-li un número extraordinari, curiosament un primer de maig, el de 1887. En definitiva, com conclouen Torrent i Tasis, “és una de les revistes polítiques de més vitalitat i interès publicades en aquells anys”.

La premsa a Sant Martí de Provençals: 1872-1897